تحلیل و پیگیری پیشرفت

یکی از مهمترین نکات جهت موفقیت شما، آنالیز روند پیشرفت شما می‌باشد. طی هر دوره، نقاط ضعف و قوت شما تحلیل شده تا در دوره بعدی، بر روی آن نقاط تمرکز شود.