پشتیبانی طول دوره

مربیان و کارشناسان تن ورز در هر دوره ثبت نامی، در صورت نیاز به شکل حضوری، تلفنی، تلگرام و هم چنین ایمیل به سوالات و مشکلات شما پاسخ خواهند داد و کاملا پشتیبان شما در طول دوره خواهند بود.